Wednesday, April 19, 2017

Why Vedics want to make Sarasvati out of Ghaggar river?

वैदिकांनाच आपले मुलस्थान कोणते हे शोधायची एवढी निकड का भासली असावी बरे? घग्गर नदीला सरस्वती नदी ठरवण्यासाठी एवढे जीवाचे रान का केले जात आहे? ते ठरवण्यासाठी खरेच यांच्याकडे पुरावे आहेत काय? अवश्य पहा!

No comments: